តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា 

(ភ្នំពេញ) ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសចេញតារាងតម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់រយៈពេល ១០ថ្ងៃថ្មី។តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីនេះ ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយកនុងនោះ ៖


ប្រេងសាំងស៊ុបពែរ តម្លៃ ៣.៧០០ រៀល/លីត្រ
ប្រេងសាំងធម្មតា តម្លៃ៣.៦៥០ រៀល/លីត្រ


និង ប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ៣.៤០០ រៀល/លីត្រ៕(SN-ពុទ្ធិរៈ)

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង