សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដំណឹងពីគោលការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិឥណទាន មិនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា កាលពីម្សិលមិញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សមាជិករបស់ខ្លួន ដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តក្រមស្តីពីការផ្តល់ឥណទានប្រកបដោយសមធម៌ ក្នុងគោលបំណងបំពេញបន្ថែមនូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម៖ 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង