វីដេអូ៖ កម្ពុជាបង្ហាញសក្តានុពល​ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវអាកាស​ ​ក្នុង​មហាសនិ្នបាត​លើកទី៤០របស់​ ICAO​

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង