ពិតជាមិនធម្មតា! ស្ថាបនិកគ្លីនិកព្យាបាលជំងឺឬសដូងបាតម្នាក់ ទទួលបានពាន់រង្វាន់រហូតដល់បួនលើកជាប់ៗគ្នា ពីអង្គការវាយតម្លៃគុណភាពពិភពលោក(WQC)

(ភ្នំពេញ)៖ នេះគឺជាលើកទីបួនហើយ សម្រាប់ឯកឧត្តម វេជ្ជបណ្ឌិត តូច យ៉ាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ថាបនិកគ្លីនិកតូច យ៉ាន ឯកទេសព្យាបាលជំងឺឫសដូងបាត ត្រូវបានអង្គការវាយតម្លៃគុណភាពពិភពលោក(WQC) សម្រេចប្រគល់អោយនូវពានរង្វាន់មាសកម្រឹតពិភពលោក នាទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ ប្រទេស អេស្ប៉ាញ។

នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ឯកឧត្តម វេជ្ជបណ្ឌិត តូច យ៉ាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានចាត់តាំងសមាជិកស្ថាបនិកគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត តូច យ៉ុង ធ្វើដំណើរតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ទៅទទួលពានរង្វាន់ជាលើកទីបួនរយៈពេលពីថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

វត្តមានជាសមាជិកសហព័ន្ធធុរកិច្ចពិភពលោក បង្កឱកាសដល់ គ្លីនិក តូច យ៉ាន ឯកទេសព្យាបាលជំងឺ ឬសដូងបាត ទទួលបានការជួយលើកតម្កើងនិងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ក្នុងលំដាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ពីសហព័ន្ធ។ភាពអស្ចារ្យទាំងនេះហើយ គឺជាមោទនភាព និងមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូល ដែលធ្វើអោយពិភពលោកដឹងច្បាស់ពីសមត្ថភាព ស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរក៍មិនធម្មតាដែរ រហូតត្រូវបានអង្គការវាយតំលៃគុណភាពពិភពលោក(World Quality Commitment )ផ្នែកសុខភាពមើលឃើញ ហើយបានជ្រើសរើស អោយចូលជាសមាជិកសហព័ន្ធធុរកិច្ចឆ្នើមពិភពលោកអោយទទួលពានជាបន្តរបន្ទាប់។

សូមបញ្ចាក់ថា ពានរង្វាន់កម្រឹតពិភពលោកដែលគ្លីនិក តូច យ៉ាន ឯកទេសព្យាបាលជំងឺឫសដូងបាត ទទួលបានពីអង្គការវាយតម្លៃគុណភាពពិភពលោក(WQC)នោះ៖

-ទទួលលើកទី១ នៅថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីក្រុង ប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ពានរង្វាន់ WQC, Gold Paris ,France
-ទទួលលើកទី២ នៅថ្ងៃទី ១-២ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុង ហ្រ្វេងហ្វ្រត ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ពានរង្វាន់ BID, Arch of Europe Frankfurt , Germany
-ទទួលលើកទី៣ នៅថ្ងៃទី ២៣-២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុង សាន់ហ្រាន់ស៊ីស្កូ សហរដ្ឋអាមេរិក ពានរង្វាន់ One World One Award, The Bizz
San Francisco, USA
-ទទួលលើកទី៤ នៅថ្ងៃទី ២២-២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុង ម៉ាឌ្រីដ ប្រទេស អេស្ប៉ាញ ពានរង្វាន់ BID, Gold Category, Madrid, Spain

ហើយក៏មានគម្រោងទៅទទួលពានលើកទី៥ នឹងលើកទី៦ ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត នាពេលឆាប់ៗខាងមុខផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់ថា គ្លីនិកតូច យ៉ាន ឯកទេសព្យាបាលជំងឺឫសដូងបាត មានទីស្នាកការកណ្តាល ផ្ទះលេខ១៦-១៨ ផ្លូវលេខ ១៦ បុរីពិភពថ្មី ផ្លូវ វេងស្រេង ភូមិ ត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ និងសាខាទាំង៥ នៅភ្នំពេញ។

 

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង