ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា​ សម្រេចអនុម័តគម្រោង​វិនិយោគថ្មីចំនួន២១​ មានទុនជាង​៧០០​លានដុល្លារ​

(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បា​នសម្រេចអនុម័ត លើ គម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ២១គម្រោង ឲ្យដំណើរការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។

បើតាមរបាយការណ៍របស់CDC គម្រោងវិនិយោគថ្មីៗទាំងនោះ ទុនវិនិយោគមានជាង ៧០០លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក និងបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋរាប់ពាន់កន្លែងថែមទៀត៕

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង