លីហ្គកំពូលកម្ពុជា៖ ចប់តង់ទី១ អង្គរថាយហ្គឺរ នាំមុខខេត្តកំពង់ចាម ១ទល់នឹង ចំនែកបឹងកេតនាំមុខ អគ្គិសនីកម្ពុជា ២ទល់នឹង០។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង