ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច៧.៥ភាគរយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ជាអត្រាមួយដ៏ល្អ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង