វីដេអូ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាសពីចំណាត់ការ ដើម្បីទប់ទល់នឹង EBA របស់អឺរ៉ុប

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង