ទស្សនៈទានទាំង៦ របស់បុគ្គលល្បីៗនៅជុំវិញពិភពលោក

ទស្សនៈទានទាំង៦របស់បុគ្គលល្បីៗនៅជុំវិញពិភពលោកនោះគឺ៖

១.ទស្សនៈទានរបស់មហាត្មៈ គន្ធី

២.ទស្សនៈទានរបស់លោក ប៊ីល ហ្គេត

៣. ទស្សនៈទានរបស់លោក ជេក ម៉ា

៥. ទស្សនៈទានរបស់លោក Ray Kroc

៦. ទស្សនៈទានរបស់អ្នកប្រាជ្ញ ខុង ជឺ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង