វីដេអូ ៖ កូនក្រពើ ឥឡូវ ១ ក្បាល ថ្លៃ ១៥-២០ដុល្លារ ហើយបើចិញ្ចឹមបានអាយុ ៣ឆ្នាំ តម្លៃ ៥-៦ដុល្លារ ក្នុង ១គីឡូក្រាម

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង