វគ្គសិក្សា ៖ យុវជន និងការអភិវឌ្ឍន៏ដោយខ្លួនឯង

(ភ្នំពេញ) ៖ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏យុវជន រៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី «ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង» សិក្ខាសាលានេះដោយមានបំណងចង់ឲ្យយុវជនក្លាយជាយុវជនឆ្នើមក្នុងការលើកកម្ពស់ ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង នឹងការទទួលស្គាល់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងសង្គម តាមរយៈការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅ និងកំណត់គុណតម្លៃ គោលដៅនៅក្នុងជីវិត។

 

សិក្ខាសាលានេះដោយមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃ ក្រុមនិសិត្ស បណ្តាញសហគមន៏ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល នៅថ្ងៃទី២៩ – ៣០ ខែមេសា និងថ្ងៃទី៦ – ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទី ស្នាក់ការអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏យុវជន។(SN-សុធន)

 

photo_2017-03-30_13-27-06

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង