ហាណូយ៖ ប៉ូលិសវៀតណាម បង្ក្រាបក្រុមបាតុករយ៉ាងចាស់ដៃ ដែលចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល ដែលផ្តល់សិទ្ធិឲ្យម្ចាស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស កាន់កាប់រហូតដល់ ៩៩ឆ្នាំ

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង