ម៉ូស្កូ៖ រុស្ស៊ីថ្លែងថា នាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួន នឹងឈរជើងនៅក្បែរស៊ីរី ជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុប ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង