វ៉ាស៊ីនតោន៖ អាមេរិកផ្តល់រង្វាន់១.២ពាន់លានដុល្លារ ដល់ក្រុមហ៊ុនLockheed Martin Corp ឲ្យផលិតមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង