វ៉ាស៊ីនតោន៖ អំពើហិង្សាដោយអាវុធ ដោយការប្រហារសម្លាប់គ្នាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យ នៅតែជាកង្វល់រវល់ពលរដ្ឋអាមេរិក ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង