កម្សាន្តប្លែកៗ! TV ព្រះអាទិត្យ សាកល្បងផ្សាយតាម Facebook សីហា!?

ភ្នំពេញ ៖ បង តី ម៉ាលី សួរខ្ញុំថា ៖ ចុះមកដល់ពេលនេះ TV ព្រះអាទិត្យ ដែលឲ្យលីសង់តាំងឆ្នាំ២០១៤ តើគេធ្វើបានអីខ្លះហើយ … ប្អូនប្រធាន?

 

ខ្ញុំតបថា៖ លឺគេធើបានច្រើនគ្នាគួរសមដែរបង! កំពុងថតទុក ហើយផ្សាយសាកល្បងនៅ Facebook សីហា! ខ្ញុំស្តាប់មិនសូវយល់ដែរ លឺតែខ្វេះ ខ្វាច ហៅគ្នាហូបបាយចុងសប្តាហ៍ ហីព័ត៌មានខ្លះ លឺថា ផ្ញើលុយឲ្យសង្សារ វេខុស លេខ ទៅចូលលេខប្តីភ័យចង់ងាប់ បង! ខ្ញុំដឹងដល់វគ្គត្រឹមហ្នឹង បង…. ???

 

Untitle២d Untitled Kok-Ksor Kok-Ksor4

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com