សមាជិក បសស ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងផ្នែកថែទាំសុខភាព

​ភ្នំពេញ ៖ សេវាធានារ៉ាប់រងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់សមាជិក បសស ទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។
លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការដាក់បញ្ចូលសេវ៉ាបង្ការសុខភាពនៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព។
លិខិតចុះថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ដែល swiftnews ទើបទទួលបានមុននេះបន្តិច បានចែងក្នុងប្រការ១ ដូច្នេះថា 《ប្រកាដនេះមានគោលបំណងដាក់បញ្ជូលសេវ៉ាបង្ការសុខភាពនៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។》
សូមអានខ្លឹមសាររួមនៃប្រកាសនេះដូចខាងក្រោម៖

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង